Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


268,Érdekesség egy magyar kutató tollából

A vélemény szabad, tanulmányaink során nem így tanultuk. Apokfrif iratokról szól?

Az aláhúzottra kattinva másik honlapon olvashat róla.

Néhány idézet a témából:

...Ilyen az is, mely mondja, hogy Edessa volt Adiabene királyság egyik fővárosa, ahol V. Abgar uralkodott (Kr. u. 13-50) Gutschmidt kronológiája szerint és Eusebius arról tudósít, hogy

„Abgar, Edessa királya ír szemrehányó levelet
Tibérius császárnak Pilátus igazságtalanságát közölve
és megbotránkozva Jézus keresztre feszítése miatt”. (Hist. Eccl. I. 13-15.)

Chorenei Mózes egészíti ki Eusebius közleményét a következő adatokkal:

Edessában Abgar király hatalmas könyvtárat alapított és ide hozta át a Nisib-i Naptemplom könyvtárát is… Tibérius császárhoz intézett levelének párját (másolatát), amit Jézus cselekedetei és Istensége érdekében írt, valamint egyéb leveleit is levéltárába tette.” (Chorenei Mózes: „Örmények történetei”, 2 k. 10. és 37. f.)

A közölt adatokkal a következő feltételezéseink mondhatók valóságnak:

1.) Megtudjuk, hogy Abgar mint Adiabene királyság uralkodója volt Tibérius császár informátora a Jézus ellen elkövetett merénylet és a benne résztvevő személyek felderítésében. Ennek következtében vitette megbilincselve Pilátust és cinkosait, a zsinagóga hercegeit Tibérius császár Rómába – miként a közölt apokrif-evangélium azt írja. ...

 

...De dr. Endrey „Útban Magor felé” című tanulmánya rávilágít azokra a héber szövegekre, ahol a Magor név előfordul és meglepetéssel kell tudomásul venni, hogy a héberben írt Magor jelentése rémület. Hivatkozik Jeremiás könyvére (20.3.), ahol megtalálható a magor missaib héber kifejezés, mely annyit jelent: „körülöttünk rémület“, De Jeremiás írása (6:21-25) valóban „népnévként” ismerteti Magor-t, amikor így mondja:

Ímé, nép jön el az északi földről és nagy nemzet serken fel a földnek végéről. Kézívet és kopját ragad… szavuk zúg, mint a tenger és lovakon nyargalnak… Ki ne menjetek a mezőre, mert rémület fenyeget körös-körül.” - Nos, ez a rémület fenyeget héberül = MAGOR missaib.

Dr. Endrey a „Magor” országot, őseink egyik birodalmát a Dél-Kaukázus-ban, a Kur folyó völgyében látja és kellőképpen is bizonyítja.

De térjünk vissza a Magaria szóhoz, illetőleg ahhoz a tényhez, hogy Qumran lakói a „Magarians”-nak nevezettek voltak. – Ha az a három zsidó író – Flavius Josephus, Pliny és Philo – ismerte a Magor szó héber értelmét, ami biztosnak mondható, így tudták, hogy ezek a quamrani lakosok – a Maghariak – nem voltak zsidók, hanem Jézus népéhez tartoztak....

...Fontos itt megjegyezni azt, hogy a Lepel, mint „Mandylion” Kr. u. 944-ig Edessában volt és még ezévben került Konstanlinápolyba...

 

...A Turini Lepel vallomása

Miért fontos nekünk a Turini Lepel?… Azért, mert ez Jézus Urunknak egyetlen anyagi hagyatéka. Ezzel a lepellel takarták be a keresztről levett testét és testének teljes formája, alakja – valóban csodaként - rajta maradt a gyolcsvásznon. A lepelnek csaknem 2000 éves történetében végre, 1978-ban megengedte a római egyház azt, hogy egy alapos, tudományos vizsgálat tárgya lehessen.
Legalább három tucatnyi tudós és kutató, a nagyvilág minden részéből megjelent a helyszínen és a magukkal hozott, hetvenkét ládára való mérő műszerekkel neki kezdtek a lepel alapos vizsgálatának. Természetesen közölték eredményeiket is. Egymás után jelentek meg a könyvek a Turini Lepelről minden nyelven. Nekünk egyik munkatársunk – Oláh Imre Jenő - volt segítségünkre a forrásanyag beszerzésében, amiért ezúttal is hálás köszönetet mondunk Neki és az általa megküldött és ajánlott könyv szolgál ismertetésünk alapjául. Ezt a könyvet ajánljuk minden olvasónknak, mert igen kitűnő alapossággal számol be a bizony komplikált és sokoldalú vizsgálat eredményeiről...

 

...Ugyanis ahhoz, hogy sík vetületeket három dimenzióban rekonstruálhassunk az szükséges, hogy ugyanarról a


tárgyról két különböző szögbeli vetület álljon rendelkezésre, hiszen a sztereónézésnek is ez a titka.

Egyedüli kép a világon a Tur-An fényképe, mely önmagában tartalmazza a háromdimenziós információt és ez:


A Turini Lepel csodája

A következő képekben bemutatjuk dr. Jackson és dr. Jumper csodás eredményeit...

 

Történelmi visszapillantás

Amikor a „betlehemi csillag” felragyogott az égen, két hatalmas birodalom nézett farkasszemet egymással már csaknem három évszázad óta: a rómaiaké és a pártosoké.

A Római Birodalmat minden történelmi atlasz közli, de a Pártos Birodalom 500 éves fennállását és létezését igyekszik elhallgatni a nyugati történelem szemlélet. Talán annak a két – Nyugat számára kellemetlen – történelmi eseménynek a következménye ez az „elhallgatás”, amikor a büszke, kegyetlen és minden népet leigázó Róma kétszer is megkísérelte légióival leigázni a pártosokat, de a Pártos Birodalom hadserege mind a kétszer tönkre verte a római légiókat.

Először – a Kr. e. 53-ban Carrhae-nál (a régi Harrán) – maga Crassus is ott maradt a csatatéren; másodszor Kr. e. 39-ben Joppa-nál (a mai Jaffa) Kleopátra kedvese – Marcus Antonius – volt a legyőzött és szintén a csatatéren maradt római cézár. Csak e két lecke után hagyták örökségül egymásnak Róma cézárjai azt a tanácsot: Ne lépd át az Eufrátesz medrét sehol, mert iszonyú ellenség tör rád onnan!”

Így élt és virágzott a Pártos Birodalom – minden római befolyás nélkül – az Eufrátesztől az Indus folyóig és az Indiai Óceántól Ázsia belsejéig fél évezreden át, és Jézus születésekor, amikor felragyogott a „betlehemi csillag”, akkor hatalmának tetőpontján volt.

A pártosok átvették és jól megőrizték a régi káld-sumír-babiloni kultúrát. Régi, lerombolt városait felépítették és egyik kultúrközpontjuk Babilon volt, ahonnan igen sok ékiratos agyagtábla maradt ránk a Pártos Birodalom idejéből, tehát a Jézus születését megelőző „három” évszázadból. Ezek között nagyon sok agyagtáblán asztronómiai feljegyzések, adatok találhatók. Az asztronómikus adatokat tartalmazó táblák óriási száma következtében munkacsoportok alakultak az ékírást ismerő szakértők között és ma már mondhatjuk azt, hogy a rendszeres munka eredményeképpen ismerjük ezeknek a tábláknak a tartalmát. Ugyanis a többszáz darab épen maradt és ezrekre menő táblatöredékek szövegét sikerült megfejteni és szakszerűen csoportosítani olyan kiváló tudósoknak, akik az ékírást is ismerték és matematikus-asztronómusok voltak. Szívesen közlök néhány könyvcímet azok részére, akik ezzel az érdekes témával foglalkozni akarnak. Ajánljuk a következőket:


Van der Waerden: Die Anfange der Astronomie (Noordhoff Ltd. Groningen, 1966.)

Sachs A.J.: Late Babylonian Astronomical and Related Texts. (Province, Rhode Island, 1955.)

Neugebauer, O.: Astronomical Cuneiform Texts. (Institute for Advanced Study, Princeton, London, 1955.)

Kugler. F.X.: Sternkunde und Sterndienst in Bábel. (Aschendorffsche Verlagbuchhandlung, Münster, 1907-1955.)

Ezekben a szakkönyvekben teljesen meg van fejtve és bemutatva az a nagyszerű asztronómia, aminek feljegyzéseit az ékiratos táblák őrzik. Mint mondtuk...